ارسال آثار

ویرگول از مقالات و مطالب ارسالی در قالب نقد و یا پاسخ به مطالب مندرج در نشریه استقبال می‌کند.

نکته :

  • در ارسال مقالات سعی شود نکات معمول در مقاله نویسی مخصوصا ذکر منابع در انتهای مقاله ، پی نوشت و… لحاظ گردد تا به توان مقاله را جهت بررسی مطرح نمود.
  • لطفا و حتما  مطلب ارسالی (شعر ،مقاله ، داستان و …) بصورت فایل word و به همراه آن یک یا دو عدد عکس نگارنده مطلب (در آثار ترجمه عکس مولف) با فرمت jpeg نیز ضمیمه گردد.
  • تمامی آثار ارسالی حتما و دقیقا بررسی می شود . 
  • ارسال مطلب و دریافت پاسخ ایمیل به معنی تایید چاپ در مجله نمی باشد.

       دریافت آثار : virgoolvirgool@gmail.com